Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Slateboard

In deze algemene voorwaarden hebben de hiernavolgende begrippen de navolgende betekenis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:

Slateboard: Slateboard Video & Multimedia Productions, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, met adres Postbus 172, 2394 ZH Hazerswoude-Rijndijk.
Opdrachtgever: de wederpartij van Slateboard bij de overeenkomst van opdracht.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Slateboard en op alle overeenkomsten tussen Slateboard en een Opdrachtgever waarop Slateboard deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden door partijen in de overeenkomst niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

1. De offertes die door Slateboard worden uitgebracht zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door Slateboard zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Slateboard is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor Slateboard bindend.

3. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze voorwaarden op het moment dat Slateboard op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart overeenkomstig het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

4. Voor alle offertes geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Slateboard kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken additionele kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk in de offerte anders aangegeven.

6. De van de offerte deel uitmakende documenten, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Slateboard of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Slateboard. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder toestemming van Slateboard worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Slateboard gedaan verzoek aan haar te worden geretourneerd.

1. Slateboard is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Slateboard worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover Slateboard in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Slateboard het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen, freelancers en derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Slateboard de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3. Slateboard is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden als in lid 2 van dit artikel bedoeld en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Slateboard de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Slateboard aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Slateboard worden verstrekt.

5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Slateboard zijn verstrekt, heeft Slateboard het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Slateboard ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Slateboard de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

1. Een door Slateboard opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Slateboard daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.

4. Mocht Slateboard onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen termijn aan haar verplichtingen te voldoen, kan Slateboard alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Slateboard een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.

1. De verschuldigdheid van de overeengekomen prijs is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht.

2. Indien Opdrachtgever en Slateboard geen vaste prijs voor een opdracht zijn overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld aan de hand van het uurtarief en het totaal van de door Slateboard aan de opdracht bestede tijd.

3. Slateboard is gerechtigd tot verhoging van de vaste prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijvoorbeeld lonen op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Bovendien mag Slateboard de vaste prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Slateboard, dat in redelijkheid niet van Slateboard mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs. Indien de verhoging in dit en het voorgaande lid meer dan 25% van de oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven.

5. In de gevallen omschreven in de leden 3 en 4 van dit artikel zal Slateboard Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de verhoging van de vaste prijs op de hoogte stellen.

6. Alle reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten alsmede kosten voor afkoop van muziekrechten worden beschouwd als additionele kosten en worden geacht niet in de prijs te zijn begrepen. Deze worden apart in rekening gebracht. Voor de kosten in verband met afkoop van muziekrechten is het bepaalde in artikel 9 van toepassing.

7. Opdrachtgever is gehouden om alle overige redelijke onkosten die door Slateboard ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.

8. De prijzen worden, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, vermeerderd met de verschuldigde BTW, per fase of na voltooiing van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

9. Annulering van een opdracht binnen 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen start van de werkzaamheden zal worden doorberekend tegen een tarief van 75% van de geoffreerde totale prijs. Kosten voor de annulering van door Slateboard ingehuurd materiaal, apparatuur, freelancers en diensten zal volledig worden doorberekend aan Opdrachtgever conform de voorwaarden van de betreffende partij. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden.

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Slateboard aan te geven wijze.

2. Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 10.000,00 ex BTW vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij Slateboard bij derden materieel moet huren of anderszins kosten maakt bij derden, is Opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring met de opdracht binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 30% van het totaalbedrag van de opdracht.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Slateboard verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Opdrachtgever en Slateboard zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging tussentijds te doen eindigen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

3. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Slateboard in redelijkheidredelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de andere partij te worden bekendgemaakt.

4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden tussentijds geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd, heeft Slateboard recht op prijs van overeengekomen prijs voor de werkzaamheden die tot op dat moment zijn uitgevoerd, alsmede gederfde winst voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht evenals van kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

5. Ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Slateboard het recht de overeenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van alle rechten en worden alle vorderingen van Slateboard op Opdrachtgever direct en geheel opeisbaar.

6. Slateboard heeft de bevoegdheid de levering van producten, bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

7. Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht door redenen die voor rekening of risico van Opdrachtgever komen wordt vertraagd, kan door Slateboard het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd haar recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.

8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Slateboard op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

1. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten verband houdend met voice-overs worden als additionele kosten aangemerkt en worden door Slateboard apart aan de overeengekomen prijs toegevoegd. Deze kosten worden apart op de factuur vermeld dan wel apart gefactureerd.

2. Voor muziek welke in een videoproductie, bedrijfsfilm of enig ander door Slateboard te leveren (multimedia)product wordt gebruikt, moet door Opdrachtgever een prijs voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanmelding, registratie, prijs en betaling van deze rechten.

3. De rechten van STEMRA zijn te beschouwen als additionele kosten, die niet in de geoffreerde prijs worden meegenomen en separaat door Slateboard aan Opdrachtgever worden gefactureerd. De hoogte van de rechten wordt bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie.

4. Slateboard kan op verzoek van Opdrachtgever een schatting van deze kosten geven maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door Opdrachtgever direct of indirect aan de betreffende auteursrechtenorganisatie(s) worden betaald.

1. Opdrachtgever is gehouden per overeengekomen fase van het productieproces goedkeuring te verlenen aan het deelproduct. Indien Opdrachtgever het deelproduct geheel of gedeeltelijk afkeurt dient hij Slateboard hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Afkeuring dient uiterlijk binnen 2 dagen na het ter beschikking stellen van het deelproduct plaats te vinden. Indien na 2 dagen geen reactie van Opdrachtgever is ontvangen wordt het deelproduct geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

2. Indien een klacht naar het oordeel van Slateboard gegrond is, zal Slateboard de diensten/producten alsnog leveren zoals overeengekomen. De wijze waarop Slateboard aan deze verplichting concreet invulling geeft is ter uitsluitende beoordeling van Slateboard.

3. De prestatie van Slateboard geldt in elk geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever of derden namens hem het geleverde of een gedeelte daarvan openbaar heeft gemaakt, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt dan wel aan derden heeft geleverd.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van diensten/producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Slateboard slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

1. Slateboard zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Slateboard mag worden verwacht.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van Slateboard, met inachtneming van het hiervoor in artikel 10 bepaalde, te allen tijde beperkt tot de directe schade die Opdrachtgever daardoor aantoonbaar lijdt tot maximaal het bedrag van de opdrachtsom in het kader van de betreffende (deel)overeenkomst. Onder directe schade wordt in ieder geval niet verstaan: bedrijfsschade, gederfde winst en gemaakt verlies.

3. Indien een fout gemaakt wordt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Slateboard voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

4. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Slateboard.

5. Voor (tekortkomingen van) personen die Slateboard op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Slateboard niet aansprakelijk.

6. Slateboard is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan de zijde van Opdrachtgever die het gevolg is van overmacht aan de zijde van Slateboard.

7. Opdrachtgever is verplicht om zo snel mogelijk nadat hij een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst en het daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had behoren te signaleren, daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven mededeling te doen aan Slateboard.

8. Opdrachtgever vrijwaart Slateboard voor alle aanspraken van derden jegens Slateboard ter vergoeding van schade die op enigerlei wijze verband houdt met en/of voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht door Slateboard.

1. Alle in het kader van de overeenkomst door Slateboard tot stand gebrachte of geleverde zaken of resultaten van diensten blijven eigendom van Slateboard, totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

2. Slateboard zal de voor Opdrachtgever gemaakte film- of videobeelden of andere werken tot een maximum periode van één jaar opslaan. Tegen een additionele vergoeding en vastgelegd in een overeenkomst kan Slateboard de gemaakte filmbeelden of andere werken voor een langere periode opslaan.

3. Slateboard is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlies van filmbeelden of andere werken door onvoorziene omstandigheden als computercrashes, brand, inbraak of andere onvoorziene situaties.

1. Slateboard behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het eigendom van door Slateboard geleverde producten zoals videoproducties, ideeën, beelden, concepten, illustraties en/of (proef)-ontwerpen etc. blijft daarom volledig bij Slateboard. Deze mogen hierdoor niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slateboard.

2. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Slateboard, waarbij bewerking en/of verveelvoudiging altijd via Slateboard dienen plaats te vinden.

3. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Slateboard in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Slateboard te allen tijde gerechtigd om haar naam in het geleverde product te (laten) vermelden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde product zonder vermelding van de naam van Slateboard in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met Slateboard, verkrijgt hij een exclusief en niet overdraagbaar recht tot het gebruik van het product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het recht beperkt tot dat gebruik van het product, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande plannen bestonden.

6. De kosten verband houdend met het verwerven van rechten van derden voor auteursrechtelijk materiaal dat bij de uitvoering van de overeenkomst zal worden gebruikt, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere maar niet uitputtend verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, video’s, stockbeelden en composities.

7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portret- en overige rechten van figuranten, geïnterviewden of andere personen of rechthebbenden van een film/videoproductie. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8. Slateboard heeft – en voor zover noodzakelijk bedingt hierbij – het recht om het aan de Opdrachtgever geleverde product zelf ook openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie bijvoorbeeld via internet, de eigen website dan wel enige andere vorm van bedrijfspresentatie dan wel ten behoeve van evenementen en media gericht op een demonstratie of promotie van haar werkzaamheden, producten of diensten, zonder dat hiervoor voorafgaande toestemming is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding door Slateboard is verschuldigd. Indien Opdrachtgever de productie om aannemelijke redenen niet meer voor vertoning geschikt acht, zal Opdrachtgever Slateboard hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. In dat geval is Slateboard niet meer gerechtigd de productie voor bovenstaande doeleinden te vertonen.

1. Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Slateboard is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen worden, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

× Whatsapp